wetten.nl - Reglement - SUWI Wetten (2023)

Nederlands straatadres

huisnummer

X

X

X

X

X

4.c.2°

X

toevoeging huisnummer

X

X

X

X

X

4.c.3°

X

Naam van de straat

X

X

X

X

4.c.1°

X

Postcode

X

X

X

X

X

4.c.5°

X

plaatsnaam

X

X

X

X

4.c.6°

X

naam van de gemeente

X

X

X

X

Referentie woonobject

X

X

X

X

Locatie Beschrijving

X

X

X

X

4.c.4°

X

Postbussen Nederland

Postbusnummer

X

X

X

X

Postcode

X

X

X

X

plaatsnaam

X

X

X

X

naam van de gemeente

X

X

X

X

Locatie Beschrijving

X

X

X

X

buitenlands adres

buitenlands huisnummer

X

X

X

X

X

4.d.2°

X

X

X

Toevoeging buitenlandse huisnummers

X

X

X

X

X

X

X

buitenlandse straatnamen

X

X

X

X

4.d.1°

X

X

X

buitenlandse postcode

X

X

X

X

X

4.d.4°

X

X

X

naam buitenlandse woonplaats

X

X

X

X

4.d.5°

X

X

X

Naam buitenlandse regio

X

X

X

X

4.d.6°

X

X

X

Beschrijving van de locatie in het buitenland

X

X

X

X

4.d.3°

X

X

X

ISO-code buitenland

X

X

X

X

X

4.d.7°

X

X

X

een natuurlijke persoon

BSN

X

X

X

X

X

4.b.1°

X

een getal

X

X

X

X

naam

X

X

X

X

afkorting

X

X

X

4.b.2°

voorvoegsel

X

X

X

X

4.b.3°

X

belangrijk deel van de achternaam

X

X

X

X

X

4.b.4°

X

aantekeningen bij naamgebruik

X

X

X

X

speciale Nederlandse code

X

X

X

X

geboortedatum

X

X

X

X

X

4.b.5°

X

sterfdatum

X

X

X

X

geslacht

X

X

X

X

X

4.b.7°

X

curatoriële instructies

X

X

X

X

geheime instructie

X

X

X

X

VIP instrueren

X

X

X

X

code burgerlijke staat

X

X

X

X

Code kwetsbaarheden

X

X

X

Land van staatsburgerschap

X

X

X

X

X

4.b.6°

X

Code verblijfsvergunning

X

X

X

X

Code van Adel / Prediking

X

X

X

X

Datum van vertrek uit Nederland

X

X

X

X

emotionele stress

product sz-code

X

X

X

X

X

Buitenlands burgerservicenummer

veiligheidsnummer

X

X

X

ISO-code

X

X

X

Bepaling van verzekeringsverplichtingen

Resultatenoverzicht verzekeringsverplichtingen UWV en/of BD

X

X

X

X

X

Statuscode verblijfsvergunning

X

X

X

X

X

Administratieve eenheid

loonheffingsnummer

X

X

X

X

2.b.1°

X

naam inhoudingsplichtige

X

X

2.b.2°

X

inkomen verhouding

inkomen verhouding

X

X

X

4.a.1°

persoonlijk nummer

X

X

X

X

4.a.5°

Begindatum winstverhouding

X

X

X

X

4.a.2°

Winst Ratio Einddatum

X

X

X

X

4.a.3°

Gecodificeerde redenen voor beëindiging van arbeidsovereenkomst

X

X

X

X

4.a.4°

periode

Begindatum periode

X

X

X

X

2.c.1°

definitieve datum

X

X

X

X

2.c.2°

Draak LB/PH

X

X

4.f.1°

Lonen belast onder het bijzondere beloningsregime

X

X

4.f.7°

lui sv

X

X

X

X

4.f.2°

Opgebouwde Premie Salarisverhoging AWf Laag

X

X

X

X

4.f.3°

Toename opbouw premieloon AWf hoog

X

X

X

X

4.f.4°

Wijziging van de Cumulatieve Premie AWf-salarissen

X

X

X

X

4.f.5°

Cumulatieve loonsverhoging Ufo Premie

X

X

X

4.f.6°

vakantiegeld

X

X

X

4.f.8°

Opgebouwd vakantierecht

X

X

X

4.f.9°

Contractvoorwaarde bedrag

X

X

X

4.f.10°

Bedrag om arbeidsvoorwaarden vast te stellen

X

X

X

4.f.11°

contante betaling

X

X

X

4.f.12°

Salariswaarde van niet-geldelijke betalingen

X

X

X

4.f.13°

overuren uitbetaling

X

4.f.14°

Loonheffing/Sociale Zekerheidsbijdragen

X

X

4.f.16°

Opgebouwde of lage bonussalarisverhoging

X

X

X

4.f.17°

Verhoog de opgebouwde quotumsalarissen Naar boven

X

X

X

4.f.17°

Loonverhoging of opgebouwde premietoeslagen

X

X

X

4.f.17°

lage premie

X

X

X

4.f.17°

Geavanceerd hoog

X

X

X

4.f.17°

Geavanceerde Aof-toewijzing

X

X

X

4.f.17°

WKO-onderscheiding

X

X

X

4.f.17°

Premie Gedifferentieerde Whk

X

X

X

4.f.18°

geavanceerde lage awf

X

X

X

4.f.19°

Hoge Geavanceerde AWf

X

X

X

4.f.20°

AWf Premium recensie

X

X

X

4.f.21°

vliegende schotel onderscheiding

X

X

X

4.f.22°

Bijhouden Zvw-premies

X

X

4.f.23°

Zvw werkgeversbelasting

X

X

X

4.f.24°

Reiskostenvergoeding bedrag

X

X

4.f.29°

arbeidskorting verrekend

X

X

4.f.30°

De uitkeringsbedragen zijn inclusief lopende alimentatiebetalingen

X

4.f.35°

Rechtstreeks betaalde alimentatie

X

4.f.36°

Let op het gebruik van eigen auto's.

X

X

X

X

4.f.25°

Bijdragen voor auto's in eigendom van werknemers

X

X

X

X

4.f.26°

betaalde uren

X

X

X

X

4.f.31°

samengetrokken draak

X

X

4.f.32°

Contracturen per week

X

X

X

X

4.f.33°

Bedrag aan rente of winstgevende leningen voor werknemers

X

X

4.f.34°

inkomsten periode

tijdsperiode gegevens

Begindatum inkomstenperiode

X

X

X

X

4.e.1°

Gegevensrapport inkomstenperiode

Code type omzetrelatie/code omzet

X

X

X

X

4.e.2°

startdatum afdeling

X

X

X

X

4.g.1°

einde datum sector

X

X

X

X

4.g.2°

Afdeling

X

X

X

X

4.g.3°

Gecodificeerd karakter van de arbeidsrelatie

X

X

X

X

4.e.3°

De Code is van invloed op verzekeringsverplichtingen

X

X

X

4.e.4°

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

X

X

X

X

4.e.8°

Arbeidsovereenkomst schriftelijk opdragen

X

X

X

X

4.e.9°

On Call-protocolinstructies

X

X

X

X

4.e.10°

Geeft de standaard van jaaruren aan.

X

X

X

X

4.e.11°

Instructies voor publiekrechtelijke benoemingen voor onbepaalde tijd

X

X

X

4.e.12°

F&Z code faseverdeling

X

X

X

X

4.e.5°

wachtwoord cao

X

X

X

X

4.e.6°

Code Collectieve Arbeidsovereenkomst

X

X

X

X

4.e.7°

Instructies Aanvragen Loonkostenvergoeding Senioren

X

X

X

4.e.13°

Richtlijn Verzoek om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

X

X

X

4.e.14°

Salarissen, kosten, baten, doelgroepen, werkafspraken en onderwijsaanvragen voor onderwijsbarrières

X

X

X

4.e.15°

Verzoek om Instructies Herschikking Loonkostenvoordelen Werknemers met een Arbeidshandicap

X

X

X

4.e.16°

Indicatie Loonheffingskortingen

X

X

4.e.17°

De reden voor de code is dat er geen auto is toegevoegd.

X

X

4.e.18°

Loonheffingsformulier Codes

X

X

X

X

4.e.19°

Vermeld WAO/BTW/WGA-verzekering

X

X

X

X

4.e.20°

Indicaties Beveiligd WW

X

X

X

X

4.e.21°

Indicatie Veilig ZW

X

X

X

X

4.e.22°

Laat oude ontslagvergoedingsregeling zien

X

X

X

4.e.23°

Kluiscode Zvw

X

X

4.e.24°

vakantievoucher aangevraagd

X

X

X

X

4.e.25°

Geef aan dat salarissen inclusief AOW of AIO-uitkering zijn voor (deels) alleenstaanden (met of zonder kinderen)

X

X

4.e.26°

Genoemde salarissen inclusief WAJONG-voordelen

X

X

4.e.27°

Verzendinstructies voor inhoudingsplichtigen

X

4.e.28°

Code Incidentele Inkomensvermindering

X

X

X

4.e.29°

Biedt een aanvulling op de werknemersverzekeringen.

X

X

X

X

4.f.15°

vrijwillig verzekerd

SZ-productcode

X

X

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 25/06/2023

Views: 6129

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.