wetten.nl - Reglement - SUWI Wetten (2023)

Nederlands straatadres

huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

toevoeging huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

Naam van de straat

X

X

X

X

X

X

Postcode

X

X

X

X

X

X

X

plaatsnaam

X

X

X

X

X

X

naam van de gemeente

X

X

X

X

Referentie woonobject

X

X

X

X

Locatie Beschrijving

X

X

X

X

X

X

Postbussen Nederland

Postbusnummer

X

X

X

X

Postcode

X

X

X

X

plaatsnaam

X

X

X

X

naam van de gemeente

X

X

X

X

Locatie Beschrijving

X

X

X

X

buitenlands adres

buitenlands huisnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

Toevoeging buitenlandse huisnummers

X

X

X

X

X

X

buitenlandse straatnamen

X

X

X

X

X

X

X

buitenlandse postcode

X

X

X

X

X

X

X

X

naam buitenlandse woonplaats

X

X

X

X

X

X

X

Naam buitenlandse regio

X

X

X

X

X

X

X

Beschrijving van de locatie in het buitenland

X

X

X

X

X

X

X

ISO-code buitenland

X

X

X

X

X

X

X

X

een natuurlijke persoon

Burgerservicenummer

X

X

X

X

X

X

X

een getal

X

X

X

X

naam

X

X

X

X

afkorting

X

X

X

X

voorvoegsel

X

X

X

X

X

X

belangrijk deel van de achternaam

X

X

X

X

X

X

X

aantekeningen bij naamgebruik

X

X

X

X

speciale Nederlandse code

X

X

X

X

geboortedatum

X

X

X

X

X

X

X

sterfdatum

X

X

X

X

geslacht

X

X

X

X

X

X

X

curatoriële instructies

X

X

X

X

geheime instructie

X

X

X

X

VIP instrueren

X

X

X

X

code burgerlijke staat

X

X

X

X

Code kwetsbaarheden

X

X

X

Land van staatsburgerschap

X

X

X

X

X

X

Code verblijfsvergunning

X

X

X

X

Code van Edelen / Prediken

X

X

X

X

Datum van vertrek uit Nederland

X

X

X

X

emotionele stress

product sz-code

X

X

X

X

X

Buitenlands burgerservicenummer

veiligheidsnummer

X

X

X

ISO-code

X

X

X

Bepaling van verzekeringsverplichtingen

Resultatenoverzicht verzekeringsverplichtingen UWV en/of BD

X

X

X

X

X

Statuscode verblijfsvergunning

X

X

X

X

Administratieve eenheid

loonheffingsnummer

X

X

X

X

X

X

naam inhoudingsplichtige

X

X

X

X

inkomen verhouding

inkomen verhouding

X

X

X

X

persoonlijk nummer

X

X

X

X

X

Begindatum winstverhouding

X

X

X

X

X

Winst Ratio Einddatum

X

X

X

X

X

Code Redenen beëindiging winstverhouding

X

X

Code Redenen voor het einde van een flexibele arbeidsinkomensrelatie

X

X

X

X

periode

Begindatum periode

X

X

X

X

X

definitieve datum

X

X

X

X

X

Draak LB/PH

X

X

X

Lonen belast onder het bijzondere beloningsregime

X

X

lui sv

X

X

X

X

X

Cumulatieve loonsverhoging Ufo Premie

X

X

X

X

vakantiegeld

X

X

X

X

Opgebouwd vakantierecht

X

X

X

X

overuren uitbetaling

X

X

X

X

Opbouw van het recht op salaris over meerdere perioden

X

X

X

X

contante betaling

X

X

Salariswaarde van niet-geldelijke betalingen

X

X

overuren uitbetaling

X

X

Loonheffing/Sociale Zekerheidsbijdragen

X

X

X

Basispremie WAO/IVA/WGA

X

X

X

X

Premie Gedifferentieerde Whk

X

X

X

X

WW Awf-bonus

X

X

X

X

vliegende schotel onderscheiding

X

X

X

X

Bijhouden Zvw-premies

X

X

X

Zvw werkgeversbelasting

X

X

X

X

Reiskostenvergoeding bedrag

X

X

X

arbeidskorting verrekend

X

X

X

De uitkeringsbedragen zijn inclusief lopende alimentatiebetalingen

X

X

Rechtstreeks betaalde alimentatie

X

X

Let op het gebruik van eigen auto's.

X

X

X

X

X

Werknemersbijdragen voor privégebruik van auto's

X

X

X

X

X

Het bedrag dat u spaart voor een levenslang spaarplan

X

X

Geclaimd belastingkrediet voor levenslange licenties

X

X

sv dia's

X

X

X

X

X

betaalde uren

X

X

X

X

inkomsten periode

tijdsperiode gegevens

Begindatum inkomstenperiode

X

X

X

X

X

Gegevensrapport inkomstenperiode

Code type omzetrelatie/code omzet

X

X

X

X

X

Startdatum van de risicopool voor de sector

X

X

X

X

X

Einddatum van de sectorrisicopool

X

X

X

X

X

risicopremie pool

X

X

X

X

X

Afdeling

X

X

X

X

X

Verhoging van het Premiekapitalisatie Sectorfonds

X

X

X

X

X

Premie Industriefonds

X

X

X

X

X

Gecodificeerd karakter van de arbeidsrelatie

X

X

X

X

De Code is van invloed op verzekeringsverplichtingen

X

X

X

Contractcode voor onbepaalde tijd/termijn

X

X

X

X

F&Z code faseverdeling

X

X

X

X

wachtwoord cao

X

X

X

X

Korting op de arbeidsongeschiktheidspremie uitgelegd

X

X

X

Toelichting op de premiekorting voor het nieuwe dienstverband van voormalige werknemers

X

X

X

X

Indicatie Loonheffingskortingen

X

X

X

De reden voor de code is dat er geen auto is toegevoegd.

X

X

X

Loonheffingsformulier Codes

X

X

X

X

X

Vermeld WAO/BTW/WGA-verzekering

X

X

X

X

X

Indicaties Beveiligd WW

X

X

X

X

X

Indicatie Veilig ZW

X

X

X

X

X

De premie die het marginale verloren werk aangeeft

X

X

X

Laat oude ontslagvergoedingsregeling zien

X

X

X

Kluiscode Zvw

X

X

X

vakantievoucher aangevraagd

X

X

X

X

X

Directe lonen inclusief AOW-uitkering voor (sommige) alleenstaanden (met of zonder kinderen)

X

X

X

Genoemde salarissen inclusief WAJONG-voordelen

X

X

X

Instructies voor leningen aan personen waarbij rente en/of uitkeringskosten niet in het salaris zijn inbegrepen

X

X

Verzendinstructies voor inhoudingsplichtigen

X

X

Code Incidentele Inkomensvermindering

X

X

X

X

Instructies voor tijdelijke heffingskortingen

X

X

X

Biedt een aanvulling op de werknemersverzekeringen.

X

X

X

X

vrijwillig verzekerd

SZ-productcode

X

X

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 07/07/2023

Views: 6127

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.