law.nl - Reglement - Reglement OCW BES Onderwijsaccountantsakkoord 2022 (2023)

2. Raadpleeg het jaarverslag

2.1 Algemeen

 • Objectieve controle jaarverslag

 • Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de jaarlijkse controle

 • belangrijkheid tafel

 • Omgaan met vooringenomenheid (verkeerde definitie)

 • algemeen referentiekader

 • In voorgaande jaren verwerkte correspondentie en reparatieopdrachten

 • Vertrouw op het werk en het inhoudelijke werk van AK

2.1.1 Objectieve controle van het jaarverslag

1 juli 2022

Centraal in dit deel van het controleprotocol staat het jaarverslag 2022. In deze Accountantsovereenkomst wordt onder "jaarverslag" verstaan: jaarrekeningen, bestuursverslagen en overige gegevens (Reglement Onderwijsjaarverslag BES Artikel 1).

De basis van het jaarverslag is de afdeling POArtikel 125 van de WPO BES, voor de VO-sectorArtikel 5.46bestaanArtikel 11.59 WVO 2020en de afdeling MBOArtikel 2.3.1bestaan2.3.2, BES WEB.

Grondslag voor het EOZ JaarverslagCijfer 3, artikel 7 van de "Regeling Subsidies Beroepscentra Onderwijs en Kinderopvang" CN.

De controleverklaring van de accountant van het bureau over de jaarrekening heeft betrekking op de getrouwheid en resultaten van de omvang en samenstelling van het vermogen en de naleving van wet- en regelgeving. Het oordeel van naleving van wet- en regelgeving is het gevolg van het feit dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en saldomutaties voldoen aan de financiële wettigheidseisen. Ook hebben de accountants van het bureau vastgesteld dat het bestuursverslag consistent is met de jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat.

2.1.2 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van jaarlijkse controles

1 december 2022

Het concept van groottebasis vertegenwoordigt de grootte (hoeveelheid) waarmee het materialiteitspercentage moet worden vergeleken, zoals een bepaalde cashflow of een item in een rapport. De gehanteerde omvangsgrondslag bij de controle van de jaarrekening is afhankelijk van de te controleren kwaliteit: totale publieke middelen en subsidieverstrekking/extra (toegekende) middelen.

De accountants van het bureau voeren de controle uit in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en dit controleprotocol en richten de controle in dit geval zo in dat zij met redelijke zekerheid kunnen verklaren dat de jaarrekening vrij is van onjuistheden (zoals fouten) en fraude- en onzekerheidsresultaten) is van groot belang. Als het concept met statistische technieken zou moeten worden gekwantificeerd, zou dit een betrouwbaarheidsniveau van 95% impliceren.

2.1.3 Belangentabel

1 juli 2022

Een aangifte met een goedkeurend rechtmatigheidsobject houdt in dat er met het oog op de betrouwbaarheid geen afwijkingen (vanwege fouten en fraude en onzekerheden) in de rekening zijn geweest die de percentages in de volgende tabel van belang overschrijden:

Tabel 2.1.3a Betekenis

Type controlerapport

goedkeuren

beperkt

Oordeel onthouden of afkeuren

wettigheid

Boekhoudkundige fouten plus controleonzekerheid als percentage van de totale overheidsmiddelen

≤3%

> 3% en <5%

≥5%

Materialiteit is van toepassing op beoordelingen van financiële en andere legitimiteit, tenzij er sprake is van specifieke uitvoeringsmaterialiteit. Gemeenschappelijke bronnen zijn gedefinieerd in RJ 940.

Auditprotocollen specificeren niet langer het belang van eerlijkheid. Voor OCW wordt een materialiteit van maximaal 2% van het bruto inkomen en 5% van het totale saldo geaccepteerd. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant van het bureau om dit vast te stellen, met inachtneming van de relevante bepalingen van de norm.

Voor elke post wordt in de materialiteitstabel op het niveau van de financiële overzichten een verkeerde inschatting beoordeeld op materialiteit.

De standaard rapportagegrens van 0,1% (totale publieke middelen) is van toepassing op alle posten genoemd in de controleovereenkomst behalve de hieronder vermelde. Rapportagegrenzen geven aan op welke schaal fouten en onzekerheden in de resultatenrapportage aan OCW moeten worden gerapporteerd. Zie hieronder Werken met afwijkingen.

Specifieke Performance Materiality (SM) en Specific Reporting (SR) limieten zijn van toepassing op de volgende projecten/onderwerpen:

 • Brieven verwerkt in voorgaande jaren (0% SM, 0% SR)

 • Gedragsverklaring (1% SM, 0% SR)

 • Specifieke subsidies/aanvullingen met bestedingsverplichtingen (3% SM, 0% SR)

 • Bestuurdersvergoeding (0% SM, 0% SR)

De controleurs van het Agentschap houden ook rekening met onjuistheden die tijdens deze controleprocedures worden ontdekt (als gevolg van fouten en fraude, evenals onzekerheid) bij het beoordelen van onjuistheden in de beoordeling van de rekeningen gedurende het jaar.

2.1.4 Managementbias (verkeerde definitie)

1 december 2022

Er is sprake van een boekhoudkundige fout als naar aanleiding van een controle een (onderdeel van) een post niet blijkt te voldoen aan één of meerdere aspecten van de wet- en regelgeving. In termen van naleving van wet- en regelgeving is het verkeerd om het in absolute zin te begrijpen. Daarom zijn compensatiefouten niet toegestaan.

Een onderzoek is onzeker als er onvoldoende (controle)informatie beschikbaar is om een ​​project of een deel van een project als goed of fout te classificeren. Bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de naleving van wet- en regelgeving. Om een ​​oordeel goed te kunnen onderbouwen, is het voor de accountant van een bureau noodzakelijk om fouten en onzekerheden zoveel mogelijk te kwantificeren.

Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag van de school, instelling of EOZ de geconstateerde fouten zoveel mogelijk herstelt. Fouten met betrekking tot rechtmatigheid kunnen vaak niet worden hersteld omdat de uitgave al is gemaakt.

Ten aanzien van de behandeling van geconstateerde fouten en onzekerheden geldt voor een controle van de jaarrekening het volgende:

 • Wat het waarheidsgetrouwe beeld van de jaarrekening betreft, hoeven de bevoegde autoriteiten van scholen, instellingen of EOZ's geen kleine fouten en onzekerheden van gemeenschappelijk economisch belang te corrigeren, noch hoeven de instellingsrevisoren deze te rapporteren. De impact op de jaarrekening (de belangrijkste rapportageverplichting van OCW) is namelijk minimaal.

 • Bij de financiële rechtmatigheid wordt onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële fouten en onzekerheden. Het bevoegd gezag van de school, instelling of EOZ herstelt de geconstateerde fouten. De bevoegde autoriteiten zijn normaal gesproken echter niet in staat dergelijke fouten te corrigeren. Instellingsaccountants rapporteren hierover aan de raad van bestuur en interne toezichthouders volgens de daarvoor geldende professionele standaarden. Materiële fouten en onzekerheden (dwz fouten en onzekerheden die groter zijn dan materieel) zijn van invloed op de reikwijdte van de controleverklaring en worden dienovereenkomstig in de controleverklaring toegelicht. Voor immateriële fouten en onzekerheden (d.w.z. fouten en onzekerheden die minder dan materieel zijn), stellen accountants van het bureau een rapport op met de bevindingen voor opname in het boekhoudproduct/verslag, onder voorbehoud van toepasselijke rapportagebeperkingen.

2.1.5 Algemeen referentiekader

1 januari 2014

Het raamwerk is vervat in het hoogste niveau van de accountantsovereenkomst. In de accountantsovereenkomst zijn voor sommige onderdelen en/of processen ook specifieke criteria uit wet- en regelgeving opgenomen.

De in de Aanvullende Regeling Controle- en Andere Standaarden (NV COS) opgenomen beroepseisen voor instellingsaccountants zijn altijd onderdeel van de Controlestandaarden.

2.1.6 Beheer van correspondentie en onderhoudsopdrachten in voorgaande jaren

1 december 2022

De instellingsauditor stelt vast dat het bevoegd gezag van de school, instelling of EOZ de instructies en/of correcties heeft opgevolgd die de onderwijsinspectie (Inspectie) eerder met het bevoegd gezag van de school, instelling of EOZ heeft besproken. Indien de instructies niet worden verwerkt en/of de correcties niet worden opgevolgd, nemen de accountants van het bureau deze op in het rapport van bevindingen zoals vastgelegd in het boekhoudkundig product/verslag.

Als er in het voorgaande auditjaar (2021) een niet conforme auditverklaring is van het bevoegd gezag van de school, instelling of EOZ en/of de auditor van de instelling. Stuur naar DUO. Daarnaast kunnen de rapporten van de Inspectie correctiebevelen met betrekking tot het jaarverslag bevatten.

Via deze link (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/caribisch-nederland) kunt u per eiland en school de rapporten van de Inspectie inzien en noteren.

2.1.7 Vertrouwen in het werk en het inhoudelijke werk van AK

1 december 2018

In veel gevallen besteden schoolbesturen hun administratie uit aan het Bestuursbureau (AK). AK's voeren doorgaans de financiële, personeels- en salarisadministratie uit voor deze schoolbesturen en de scholen waartoe ze behoren, en stellen de jaarrekening van het bestuur op. Hiertoe verstrekt het bevoegd gezag van de school, instelling of EOZ haar hoofdadministratie (inkoopnota's, in- en uitstapwijzigingen en overige salarismutaties) aan het AK, die deze administratie e.d. controleert op deugdelijkheid en autorisatie en de afhandeling daarvan . Institutionele accountants vertrouwen op deze controles en verwerken AK-controles onder meer bij de controle van jaarrekeningen en controle van financieringscijfers.

Bij het toepassen van risicoanalyse bij een controle moeten de accountants van de instelling onder meer inzicht hebben in de entiteit en haar omgeving om de aard en omvang van het risico op een afwijking van materieel belang vast te stellen. Onder entiteiten wordt hier verstaan ​​schoolorganisaties en schoolbesturen, ook in het geval van de AK-georiënteerde aanpak. In de AK-georiënteerde aanpak wordt de interne beheersingsomgeving primair ingericht op administratiekantoorniveau (in tegenstelling tot elk individueel schoolbestuur). Daarom toetst de instellingsaccountant op dit niveau of de bestaande interne beheersing betrouwbaar is. (Dit betekent niet noodzakelijk dat alle scholen moeten deelnemen aan systeemcontroles.) Bij het testen van de maatregelen van IB moest IB rekening houden met verschillen in zogenaamde "service level agreements" tussen AK en de verschillende besturen. Ga ook na of de AK-controle alle juridische aspecten van het accountantscontract raakt. Indien dit niet het geval is, dienen de accountants van het bureau andere controles uit te voeren (behalve die van AK).

Ongeacht het ingeschatte risico op een afwijking van materieel belang en of er wordt gekozen voor een bestuursgerichte of AK-georiënteerde controlebenadering, moet de accountant van het bureau een aanzienlijk deel van de programmatoelichting bij de financiële overzichten ontwerpen en uitvoeren.

Dit laatste geldt voor alle sectoren en verwijst naar het eigen vermogen en de financiële wettigheid van de overeenkomstige jaarrekeningen. Het is de verantwoordelijkheid van auditors van bureaus om dit volledig te implementeren door professionele standaarden te volgen en geschikte activiteiten te selecteren voor de specifieke omstandigheden.

Een voorbeeld van gegevensgerichte controles van een accountant van een bureau voor personeelskosten is als volgt:

 • Kritische analyse van opleidingsprofielen en collectieve verloningen. Deze analyse kan het volgende omvatten: salarisschaal, omvang en samenstelling van eventuele afwijkende functies binnen de vestiging, omvang van het dienstverband en ongebruikelijke beloning. Deze analyse wordt uitgevoerd op directoryniveau.

 • Numerieke waardering van personeelskosten op basis van de begroting van het voorgaande jaar en de jaarrekening. In het geval van wilde schommelingen en ongebruikelijke saldi controleren institutionele auditors gedetailleerde documentatie. De evaluatie van kwalificaties vindt plaats op managementniveau.

2.2 Integriteit

 • rapportage normen

 • Bestuurdersvergoeding

 • bestuursrapport

2.2.1 Informatienormen

1 juli 2020

Informatiestandaarden komen voornamelijk uitRegeling Onderwijsjaarverslag (Rjo) BES, maar in veel gevallen kunnen ook andere wet- en regelgevingen bepalingen bevatten over hoe scholen, instellingen of EOZ's zich melden bij de juiste autoriteiten. Rechtspersonen stellen jaarverslagen op onder Rjo BES. Voor instellingsaccountants vormt het reglement rapportagenormen.De accountant van het bureau stelt vast dat het jaarverslag voldoet aan de eisen van Rjo BES.

2.2.2 Bezoldiging van Bestuurders

1 juli 2020

Andere meldingscriteria:Rjo BES Artikel 3 lid 4.

De accountants van het bureau stelden vast dat de opgave van de vergoedingen van de bestuurders correct en volledig was.volgensReglement Jaarverslag BES Onderwijs Artikel 3 lidDit zijn individuele beloningsgegevens op naamniveau van bestuurders en voormalige bestuurders en eventuele toezichthouders.

2.2.3 Verslag van de Raad van Bestuur

 • Algemeen

 • betonelement

 • Rapport

Algemeen

1 juli 2022

Met betrekking tot de managementrapportages stelden de controleurs van het agentschap vast dat:

 • Het bestuursverslag bevat alle wettelijk verplichte elementen (gebaseerd op Rjo BES, Richtlijnen jaarverslag en opgenomen in paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag) (aanwezigheidsbewijs);

 • de informatie in de jaarrekeningen en managementrapportages consistent is (consistentietoets) en

 • De inhoud van het bestuursverslag stemt overeen met de door de instelling verworven kennis, inclusief bevindingen van de interne controle die wijzen op materiële onjuistheden in het bestuursverslag.

Rjo BES Bijlage 2 bevat datasets voor de paragraaf Continuïteit als onderdeel van de managementrapportage.Voor dit onderdeel van het bestuursverslag wordt, naast bovenstaande werkzaamheden, specifiek gevraagd aan de accountant van het bureau om vast te stellen dat de meerjarenbegroting afkomstig is uit de planning- en controlcyclus.

In het kader van de planning- en controlcyclus brengen de instellingsaccountants in ieder geval een afstemming tot stand tussen de interne informatie en de informatie in de continuïteitsparagraaf (herconfigureerbaarheid van informatie).

Afdeling inkooporder bij VO

Conform WPO BES artikel 25 lid 1 sub a en WVO 2020 artikel 3.3 lid 2 sub a stelt de instellingsaccountant vast dat de meerjarenbegroting is goedgekeurd door de toezichthouder of intern orgaan.

Indien de accountant van het bureau vaststelt dat de meerjarenbegroting niet aan deze eis voldoet, neemt de accountant van het bureau dit op in het rapport van bevindingen zoals beschreven in het boekhoudkundig product/verslag.

betonelement

1 juli 2022

Sector PO (Artikel 25, lid 1, onder e).bestaanArtikel 125 lid 1 WPO BES)

De instellingsaccountants hebben vastgesteld dat het schoolbestuur in het bestuursverslag heeft aangegeven:

 • De verslagen van de interne toezichthouders of interne controleorganen zijn bijgevoegd, waarin de uitvoering van hun functies en bevoegdheden worden toegelicht;

 • De van toepassing zijnde codes voor goed bestuur worden beschreven, evenals de verantwoordelijkheden voor afwijkingen van de codes voor goed bestuur.

Afdeling VO (Artikel 3.3 lid 2, e,Artikel 5.46, eerste lid.bestaanArtikel 11.59 WVO 2020)

De instellingsaccountants hebben vastgesteld dat het schoolbestuur in het bestuursverslag heeft aangegeven:

 • De verslagen van de interne toezichthouders of interne controleorganen zijn bijgevoegd, waarin de uitvoering van hun functies en bevoegdheden worden toegelicht;

 • De van toepassing zijnde codes voor goed bestuur worden beschreven, evenals de verantwoordelijkheden voor afwijkingen van de codes voor goed bestuur.

Rapport

1 december 2022

Indien niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, zal de accountant van het bureau een paragraaf opnemen waarin dit wordt aangegeven in de controleverklaring onder "Verklaring betreffende overige informatie in het jaarverslag".

2.3 Financiële legitimiteit

 • kader

 • Aanvullende specifieke subsidies met bestedingsverplichtingen

 • Personeelskosten (niet van toepassing op EOZ)

 • Afrekening bij opraken of storneren (afdeling PO en VO)

2.3.1 Referentiekader

1 juli 2019

Onder de accountantsverklaring financiële rechtmatigheid vallen de volgende wet- en regelgeving:

 • de relevante bepalingen van de Onderwijswet- en regelgeving BES, zoals uitgewerkt in Bijlage I van deze Verantwoordingsovereenkomst;

 • Ambtenarenrecht BES(en daarop gebaseerde regelgeving, oaRechtspositiewet Ambtenaren BES, een nieuwe vaste salarisregeling voor leraren vastgesteld in het kader van de Insular Territorial Agreement, een nog vast te stellen vaste salarisregeling voor bestuurders en onderwijsondersteunend personeel) (niet van toepassing op EOZ) en

 • Individuele financieringsbesluiten die aangeven dat ze moeten worden meegeteld in deel 2 van model G (zie ook paragraaf 2.3.2).

Andere toepasselijke wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, vallen daarom niet binnen het kader van de financiële rechtmatigheid. In de context van Standaard 250, "Betekenis van wet- en regelgeving bij de controle van financiële overzichten", nemen accountants van agentschappen deze andere wet- en regelgeving op in hun werk aan verklaringen met een getrouw oordeel.

Toelichting kader financiële rechtmatigheid OCW BES Wet- en regelgeving

Dit kader bevat de bepalingen van de Wet BES en de Regeling Onderwijsinstellingen OCW (volledige of individuele (deel)bepalingen).

Hieronder vallen onder meer bepalingen die van invloed zijn op de uitkomst van financiële transacties. Deze regels geven aan welke uitgaven (overigens: inkomsten) zijn toegestaan.

Dit kader vervangt niet alle wet- en regelgeving van EOZ-scholen, instellingen en overheden. Het is de bedoeling volledig te zijn, maar het abusievelijk weglaten van een voorschrift betekent niet dat scholen, instellingen en het bevoegd gezag van het EOZ zich er niet aan hoeven te houden. Het betekent wel dat instellingsaccountants kunnen toetsen aan het raamwerk. Instellingsaccountants dienen alleen te handelen volgens professionele standaarden (Standaard 240 en Standaard 250) wanneer zij op de hoogte zijn van het niet naleven van relevante en belangrijke bepalingen die niet worden overwogen.

Het frame bevat dus niet:

 • Reglementen van onderwijsorganisaties;

 • Regels voor het verkrijgen van financiering (financieringsparameters, aanvragen, deadlines, enz.);

 • Regelgeving voor derden zoals openbare instellingen;

 • Regeling hoe OCW om moet gaan met (rechten van) EOZ-scholen, -instellingen of -overheden;

 • Verantwoordingsbepalingen (jaarrekening, jaarverslag, specifieke subsidierekeningen);

 • Voorzieningen voor de oprichting van bestuursorganen.

Deze voorschriften vallen in de volgende categorieën:

 • Activiteiten waarvoor mogelijk een vergoeding geldt;

 • Toegestane soorten kosten;

 • maximumbedragen voor bepaalde vergoedingen;

 • bepaalde maximum- en minimuminkomensbedragen;

 • Impact op balansvariaties.

Waar er algemene bepalingen zijn voor subsidiabele uitgaven, zijn ook bepalingen opgenomen die de algemene bepalingen beperken, maar zijn bepalingen ter uitbreiding van de bepalingen niet opgenomen. Als de accountant van het bureau kan vaststellen dat de verlenging van toepassing is (actieve controle), kan hij alsnog uitgaven of ontvangsten goedkeuren.

Soms verwijst een ingesloten clausule naar een andere clausule (artikel). Voor de helderheid van het frame is dit niet inbegrepen.

Geen van de voorwaarden in het raamwerk hebben uitdrukkelijk betrekking op minimale activiteiten. De instellingsaccountant dient de controle in het kader van de financiële rechtmatigheid zo in te richten dat met inachtneming van de gegeven materialiteit een oordeel over de financiële rechtmatigheid kan worden gevormd.

2.3.2 Aanvullende bijzondere subsidies met bestedingsverplichtingen

1 juli 2022

Instellingsaccountants stellen aan de hand van de gelden/subsidies vast dat aanvullende (bestemmings)gelden/subsidies met bestedingsverplichtingen rechtmatig zijn aangewend.Dit impliceert de subsidie ​​beschreven in Model G in deel 2. Voor (bestemd) aanvullende middelen/subsidies uit voorgaande jaren die niet zijn gebruikt, blijft hetgeen is aangegeven in het vorige controleprotocol (schema van wettelijke regelingen) van kracht. In alle gevallen lopen de richtlijnen over verantwoording bij individuele subsidiebesluiten voorop.

Voor deze post gelden specifieke prestatiematerialiteit en specifieke rapportagedrempels (zie Overzicht voor een toelichting en specifieke prestatiematerialiteit en specifieke rapportagedrempels in de materialiteitstabel).

De totale besteding (in het verslagjaar) van extra middelen/subsidies die zijn toegekend met bestedingsverplichtingen vormt een aparte pool waarop een specifieke uitvoeringsmaterialiteit moet worden toegepast voor de controle van de uitgaven. Dit is een bruto-uitgave, die moet worden verantwoord in model G in deel 2, wanneer de uitgave in het overeenkomstige kalenderjaar plaatsvindt.De accountant van het bureau richt zijn controle zodanig in dat hij een redelijke mate van zekerheid kan verkrijgen dat er geen sprake zal zijn van onrechtmatige bestedingen met een rente hoger dan 3% van de totale besteding van additionele (geoormerkte) gelden/subsidies met bestedingsverplichtingen.

Het overschrijden van deze specifieke uitvoeringsmaterialiteit, maar niet de controlematerialiteit, heeft geen invloed op de controleverklaring bij de financiële overzichten. Zie Overzicht voor meer gedetailleerde instructies. Uit de regelgeving blijkt duidelijk dat dit gevolgen kan hebben voor de betalingsverplichtingen van de school/instelling.

Als een accountant van een bureau uitgaven constateert die in strijd zijn met de subsidievoorwaarden of financieringsvoorwaarden of subsidieverplichting, kan dit van invloed zijn op het totale bedrag aan subsidies/aanvullende middelen (toegewezen) en moet de bevoegde instantie dit corrigeren.Als de accountant van het bureau vaststelt dat de financiering niet legitiem is, zal de accountant van het bureau ervoor zorgen dat de bevoegde autoriteit dit corrigeert.

Als er geen correcties worden aangebracht, zullen de auditors van het bureau deze opnemen in het bevindingenrapport zoals beschreven in Foutafhandeling.

2.3.3 Personeelskosten (niet van toepassing voor EOZ)

1 december 2016

Aanvullende controlenormen:Ambtenarenrecht BESen daarop gebaseerde regelgeving, waaronderBES Besluit rechtspositie ambtenaren, een nieuwe regeling voor enkelvoudig salaris voor leraren, vastgesteld bij elke insulaire territoriale overeenkomst.

Instellingsaccountants controleren of instellingen voldoen aan de Ambtenarenwet BES (waaronder bovenstaande).Betalingen die in strijd zijn met deze wet- en regelgeving zijn onwettig.

2.3.4 Liquidatie wegens opzegging of stopzetting fondsen (afdelingen PO en VO)

1 juli 2022

Aanvullende keuringscriteria:Artikel 121 van de WPO BES,Lid 2 van artikel 18 van het Financieringsbesluit WPO BES 2022,WVO 2020 Artikel 5.37bestaanArtikel 6.29 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020

De accountants van het Agentschap stellen vast dat een eventueel exploitatieoverschot correct en volledig is opgenomen in de eindbalans.

2.4 Andere wettigheid

2.4.1 Gedragsverklaring PO, VO en MBO (niet van toepassing op EOZ)

1 juli 2022

Aanvullende controlenormen:

 • * Artikel 3, lid 1, onder a).,Artikel 4, lid 1, onder a).bestaanWPO BES Artikel 34 lid 2 a onder 1

 • * Artikel 80, lid 1, onder a).,Artikel 83, lid 1, onder a).bestaanArtikel 84 lid 1 WVO BES(tot 31 juli 2022),WVO 2020 Artikel 7.3 lid 1(vanaf 1 augustus 2022)

 • * Artikel 27, lid 2, onder a).bestaanArtikel 28 lid 3 Wet scholengemeenschappen Saba en Gwendoline van Puttenschool BES.

 • * Artikel 4.2.1, lid 2, onder a).,Artikel 4.2.2, lid 1, onder a).,Artikel 4.3.1 van de WEB BES:

Specifieke uitvoeringsmaterialiteit en specifieke rapportagebeperkingen zijn van toepassing op dit onderwerp.(Zie voor een toelichting de Algemene Bepalingen en voor het belang van specifieke prestatie- en rapportagelimieten de Materialiteitstabel)De accountant van het bureau stelt vast dat de gedragsverklaring (conform de wettelijke vereisten) - vanwege het voldoen aan specifieke uitvoeringsmaterialiteit - is opgenomen in de personeelsdossiers van alle werknemers in loondienst van het bevoegd gezag of de instantie, hetgeen wettelijk verplicht is gesteld door het bevoegd gezag autoriteit. autoriteit of instantie.Accountants kunnen de VOG-publicatiedatum gebruiken om de actualiteit te controleren.Indien dit niet (ontbrekend en niet tijdig) het geval is, zal de accountant van het bureau dit opnemen in het rapport van bevindingen zoals aangegeven in het boekhoudkundig product/verslag. In dit rapport rapporteren de instellingsaccountants het aantal betrokken ambtenaren, het aantal ontbrekende en laattijdige dossiers per categorie: administrateurs (afdelingen basis- en secundair onderwijs), onderwijzend personeel (alle afdelingen), onderwijzend ondersteunend personeel per school of onderwijsinstelling (instelling Code) (Alle Afdelingen) en Overige (MBO Afdeling) en Reden van Afwezigheid.

2.5 Auditrapport bij het jaarverslag

 • Algemeen

 • Voorbeeld van een auditrapporttekst met een goedkeurende verklaring

Algemeen

1 juli 2022

Als de accountant van het bureau op basis van zijn bevindingen een andere verklaring dan een goedkeurende verklaring afgeeft, moet hij ander taalgebruik gebruiken. Het feit dat men een andere verklaring dan een goedkeurende verklaring heeft afgelegd, met gebruikmaking van een alinea met nadruk en/of een alinea van een andere zaak, moet worden vermeld op het zogenaamde aanbiedingsformulier, dat moet worden gebruikt bij het aanbieden van de jaarrekening bij de DUO . .

De accountant van het bureau geeft op het offerteformulier tevens aan of er een aparte rapportage van de bevindingen is opgesteld (zie paragraaf 1.1.3).

Als de accountant van het bureau een andere verklaring dan een goedkeurende verklaring afgeeft, volgt hij de taal van deel 3, sectie II van de HRA (enige voorbeeldtekst) gepubliceerd door de NBA met betrekking tot de oordeelsparagraaf.

Als het bevoegd gezag op grond van meerdere wetten overheidsfinanciering ontvangt voor verschillende afdelingen, zal het accountantsverslag verwijzen naar de wetten en het ministerie voorzien van de jaarrekeningen op grond van die wetten.

Auditors van het Agentschap kunnen vrijwillig uitgebreidere auditrapporten gebruiken in overleg met het relevante Agentschap (zie Standaard 700.31). Daartoe zijn in de voorbeeldzinnen facultatieve alinea's opgenomen. Bij het toepassen van de bredere controleverklaring volgen instellingsaccountants de instructies van professionele standaarden.

Voor meer informatie over het bredere accountantsrapport kunt u terecht op de website van de NBA:

Uitgebreid accountantsrapport (nba.nl)

Op vrijwillige basis kunnen nu ook een paragraaf "Fraud Risk Audit Approach" en een "Continuity Audit Approach" worden opgenomen. Bij het toevoegen van deze paragrafen volgen auditors de instructies in professionele standaarden (zie standaarden 7011.570.29A tot en met 700.29D).

Voorbeeld van een auditrapporttekst met een goedkeurende verklaring

dit voorbeeldVoor enkelvoudige jaarrekeningen (inclusief groepsrelaties), indien de jaarrekening wordt geconsolideerd met enkelvoudige jaarrekeningen, dient de voorbeeldtekst dienovereenkomstig te worden aangepast in overeenstemming met professionele standaarden.

1 juli 2022

Verslag van een onafhankelijke accountant

Aan: Raad van Toezicht7busje...(entiteit naam)2

1. Toelichting op de jaarrekening 2022 in het jaarverslag

ons oordeel1

Wij hebben onze jaarrekening 2022...(entiteit naam)2Het is ... (geregistreerde werkplaats) te onderzoeken.

Vanuit onze perspectieven:

 • De in het jaarverslag opgenomen jaarrekening geeft een getrouw beeld van de omvang en samenstelling van het vermogen van (entiteit naam)2Op basis van de resultaten van 31 december 2022 en 2022Jaarverslag Onderwijsregeling BESen Richtlijnen voor het opstellen van jaarverslagen (RJ);

 • Of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde opzichten in rechte zijn vastgesteld in overeenstemming met de vereisten van de relevante wet- en regelgeving opgenomen in paragraaf 2.3.1. OCW BES 2022 Raamovereenkomst voor Accountants in het Onderwijs.

De jaarrekening omvat:

 • (1)Saldi vóór 31 december 2022;

 • (2)Staat van baten en lasten over 2022; En

 • (3)Toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Grondslag van ons oordeel

Wij voeren onze controle uit in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse Controle Standaarden vallen en het Protocol voor Onderwijsaccountants OCW BES 2022. Onze verantwoordelijkheden dienaangaande zijn beschreven in het hoofdstuk "Onze verantwoordelijkheden bij de controle van de jaarrekening".

Wij zijn onafhankelijk van...(entiteit naam)2, zoals vereist door de Regeling onafhankelijkheid accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor Nederlandse opdrachten relevante onafhankelijkheidsstandaarden. Ook houden wij ons aan de Gedragscode en Beroepsregels voor Accountants (VGBA).

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een voldoende en geschikte basis vormt voor het tot uitdrukking brengen van ons oordeel.

Informatie ter ondersteuning van onze mening13

Onze controlewerkzaamheden worden bepaald door onze algehele controle van de jaarrekening en ons controleoordeel daarover. De volgende informatie ter ondersteuning van onze meningen en bevindingen moet in deze context worden gezien en mag niet worden opgevat als een onafhankelijk oordeel of conclusie.

[Optioneel: Belang5

Op basis van ons professionele oordeel bepalen wij de materialiteit voor de algehele getrouwheid van de jaarrekening in €... Materialiteit op basis van... (percentage van de bruto-omzet of totaalsaldo nader te bepalen).

De materialiteit van de financiële rechtmatigheid is gesteld op €... en is gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen, zoals opgenomen in de materialiteitstabel in artikel 2.1.3 van het Akkoord Onderwijsaccountants OCW BES 2022. In deze paragraaf is de OCW Protocol Onderwijsaccountants BES 2022, specifieke materialiteit en specifieke rapportagebeperkingen zijn ook opgenomen in verschillende items/onderwerpen die we hebben toegepast.

Wij houden ook rekening met fouten en/of potentiële fouten waarvan wij menen dat het kwalitatieve oorzaken zijn die significant zijn voor gebruikers van jaarrekeningen.

we zitten bij de raad van commissarissen7wij gaan akkoord met het advies7Meld eventuele afwijkingen groter dan €... die wij tijdens onze controle hebben ontdekt, evenals kleine afwijkingen waarvan wij denken dat ze verband houden met kwalitatieve oorzaken. ]

[Optioneel: reikwijdte van groepscontrole6

...(entiteit naam)2Leiding geven aan een groep organisaties. De financiële informatie van de groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van (entiteit naam)2.

De groepscontrole besteedt bijzondere aandacht aan significante onderdelen van...(In deze context geïnterpreteerd: een belangrijk onderdeel in de zin van Rule 600. Bijvoorbeeld landspecifieke onderdelen, onderdelen met een significant waarderingsrisico of complexe activiteiten).In sectie (groep)...(Commissie) Wij voeren onze eigen controleprocedures uit. We gebruiken andere auditors bij het controleren van sectie...(CommissieVoor andere groepsonderdelen hebben wij specifieke beoordelingswerkzaamheden of controlewerkzaamheden uitgevoerd.

Door middel van bovengenoemde werkzaamheden die zijn geïmplementeerd in de (groeps)entiteit, in combinatie met de aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie over de financiële informatie van de groep verkregen om een ​​controleoordeel over de jaarrekening tot uitdrukking te brengen. ]

Frauderisico-auditmethode14

De mate van detail in de controleverklaring waarin wordt beschreven hoe frauderisico's die tijdens de controle tot een afwijking van materieel belang zouden kunnen leiden, zijn aangepakt, is een kwestie van professionele oordeelsvorming en dient te worden afgestemd op de specifieke omstandigheden en complexiteit van de controle.

In overeenstemming met paragraaf 29B van ISA 700 kunnen auditors het volgende beschrijven:

 • Frauderisico's die auditaandacht vereisen;

 • verwijzing naar enige toelichting in de financiële overzichten;

 • Een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

 • Een beschrijving van het resultaat van de werkzaamheden van de accountant;

 • Geweldige mening over het onderwerp.

of een combinatie van deze elementen. 15

continuïteitsbeheersing benaderenzestien

De controleverklaring beschrijft in detail hoe de accountant reageert op de adequaatheid van het gebruik door het management van de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen en presenteren van de financiële overzichten en op gebeurtenissen of omstandigheden die aanleiding geven tot gerede twijfel. Het vermogen van een entiteit om haar continuïteit te handhaven is een kwestie van professionele oordeelsvorming en is afgestemd op de specifieke omstandigheden en complexiteit van de controle. In overeenstemming met paragraaf 29A van ISA 700 kunnen auditors het volgende beschrijven:

 • Zaken die controle-aandacht vereisen;

 • verwijzing naar enige toelichting in de financiële overzichten;

 • Een korte omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

 • Een beschrijving van het resultaat van de werkzaamheden van de accountant;

 • Geweldige mening over het onderwerp.

of een combinatie van deze elementen. 17

[Optioneel: kernpunten van de controle8

Kernpunten van de controle zijn aangelegenheden die wij op basis van ons professionele oordeel als het meest significant beschouwen bij de controle van de jaarrekening. Wij hebben de controlepunten besproken met de Raad van Commissarissen7Er zijn uitwisselingen geweest, maar deze vertegenwoordigen geen volledige weerspiegeling van alles wat is besproken.

Onze bepaling van onze controlewerkzaamheden, waarin deze kernpunten worden behandeld, in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel. Onze bevindingen op de verschillende kernpunten moeten in dat kader worden gezien en niet als individuele oordelen over deze kernpunten.

De beschrijving van een kernpunt bevat de volgende elementen:

 • Beschrijving van de belangrijkste punten;

 • een samenvatting van de uitgevoerde controlewerkzaamheden;

 • Belangrijke opmerkingen met betrekking tot belangrijke punten, indien van toepassing; En

 • Waar van toepassing, verwijzingen naar toelichtingen of verklaringen in het jaarverslag. ]

[Optioneel: maak een afspraak9

we passeren het bord7Accountant benoemd als... (naam entiteit) op dd-mm-jjjj (datum eerste benoeming)2Het begon met de audit in boekjaar XXXX en treedt vanaf dat boekjaar op als externe accountant. ]

B. Beschrijving van de overige inhoud van het jaarverslag

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring bevat het jaarverslag andere informatie, waaronder:

 • managementrapportages;

 • ...;

 • andere informatie.

Andere informatie die wij achten op grond van de volgende procedures:

 • Volgens de jaarrekening is er geen afwijking van materieel belang;

 • Bevat alle nodige informatieJaarverslag Onderwijsregeling BES, RJ en zoals vastgelegd in toepasselijke wet- en regelgeving, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.3 Verslag van de Raad van Bestuur van het Onderwijsaccountantsakkoord OCW BES 2022.

Wij hebben de andere informatie gelezen en overwegen op basis van onze kennis en ons begrip verkregen uit onder meer de controle van de jaarrekening of de andere informatie een afwijking van materieel belang bevat.

Door ons werk hebben we geleerdJaarverslag Onderwijsregeling BES, RJ, Paragraaf 2.2.3 Verslag van de Raad van Bestuur van het Akkoord van Onderwijsaccountants OCW BES 2022 en de Nederlandse Standaard 720. De diepgang van deze werkzaamheden is niet gelijk aan onze controle van de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden van ander materiaal, inclusief bestuursverslagen en ander materiaal.Jaarverslag Onderwijsregeling BES, RJ en aanverwante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in paragraaf '2.2.3 Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsakkoord OCW BES 2022.

C. Verklaring van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële overzichten

Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur4en raad van commissarissen7jaarrekeningen

Raad van bestuur4Verantwoordelijk voor het opstellen en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming metJaarverslag Onderwijsregeling BESen Richtlijnen voor het opstellen van jaarverslagen (RJ).

Raad van bestuur4Zij is tevens verantwoordelijk voor de juridische vaststelling van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede het verloop van de balans, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving in paragraaf "2.3.1 Referentiekader". OCW BES Akkoord Onderwijsaccountants 2022.

In dit kader de Raad van Bestuur4Tevens verantwoordelijk voor de interne controle als raad van bestuur4Is van mening dat het voor het opstellen en naleven van relevante wet- en regelgeving noodzakelijk is dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur4Overweeg of de onderwijsinstelling haar activiteiten kan voortzetten. gebaseerd opBES Educación Normatief JaarverslagDe Richtlijnen Jaarverslaggeving (RJ) moeten worden ontwikkeld door de Raad van Bestuur4De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit, tenzij het management4de intentie om naar een onderwijsinstelling te gaan2Liquidatie of stopzetting van de activiteiten, of indien beëindiging de enige realistische optie is. Raad van bestuur4Gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan ​​of een onderwijsinstelling haar activiteiten kan voortzetten, moeten in de jaarrekening worden toegelicht.

Raad van Toezicht7Verantwoordelijk voor het begeleiden van het financiële informatieproces van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

als...3.

Onze controles worden uitgevoerd met een hoog maar geen absoluut beveiligingsniveau, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens de controle niet alle afwijkingen van materieel belang en fraude ontdekken.

Afwijkingen die mogelijk het gevolg zijn van fraude of fouten, zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. Materialiteit is van invloed op de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en op onze inschatting van de impact van een onderkende afwijking op ons oordeel.10

Wij hebben dit onderzoek professioneel-kritisch en met professionele oordeelsvorming uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse Controle Standaarden, het Protocol Onderwijsaccountants OCW BES 2022, de Code of Ethics en waar van toepassing onafhankelijkheidseisen. Onze audits omvatten:

 • Identificeer en beoordeel risico's

  • de financiële overzichten een afwijking van materieel belang bevatten als gevolg van fraude of fouten,

  • onregelmatige realisatie van baten en lasten en balansmutaties die significant zijn

  Ontwerp en implementeer controlewerkzaamheden om deze risico's aan te pakken en controle-informatie te verkrijgen die voldoende en geschikt is als basis voor een oordeel. Het risico dat een afwijking van materieel belang niet wordt ontdekt, is groter bij fraude dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenzwering, vervalsing, het opzettelijk niet vastleggen van transacties, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het omzeilen van interne controles;

 • Meer informatie over interne controles met betrekking tot auditing om auditprocedures te selecteren die geschikt zijn voor een bepaalde situatie. Deze werkzaamheden zijn niet bedoeld om een ​​oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

 • Evalueer de geschiktheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, de goedgekeurde regelgeving inzake financiële wettigheid en de redelijkheid van de door de administratie gemaakte boekhoudkundige ramingen4en toelichting op de jaarrekening;

 • beslissingsraad4De gehanteerde continuïteitsveronderstelling is aanvaardbaar. Stel daarnaast op basis van de verkregen controle-informatie vast of er feiten en omstandigheden zijn die gerede twijfel kunnen doen ontstaan ​​over het vermogen van de onderwijsinstelling om haar activiteiten voort te zetten. Als we concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, moeten we de aandacht vestigen op de relevante toelichtingen in de jaarrekening in onze controleverklaring. Als openbaarmaking onvoldoende is, moeten we onze openbaarmakingen aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die is verkregen tot de datum van ons controleverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de instelling haar continuïteit niet kan handhaven;

 • de presentatie, structuur en inhoud van de financiële overzichten en hun toelichting evalueren, en

 • Evalueer of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de relevante transacties en gebeurtenissen, en de rechtmatigheid van de in die jaarrekening opgenomen baten en lasten en de veranderingen in alle materiële aspecten van de balans.

Gezien onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader bepalen wij de aard en omvang van de namens de groepsmaatschappijen te verrichten handelingen. Bepalend hierbij is de omvang en/of het risicoprofiel van de entiteiten of activiteiten van de groep. Op basis hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd die een controle of beoordeling van de gehele set van financiële informatie of specifieke posten vereisten.11

We communiceren met de Raad van Commissarissen7met betrekking tot onder meer de geplande reikwijdte en timing van de controle en de door ons geïdentificeerde significante controlebevindingen, waaronder significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Op basis van alle zaken die met de Raad van Commissarissen zijn besproken, stellen wij de kernpunten voor de controle van de jaarrekening vast7besproken We beschrijven deze kernzaken in ons controleverslag, behalve waar dit op grond van wet- en regelgeving verboden is of, in zeldzame gevallen, geheimhouding in het algemeen belang is.12

plaats en tijd

....(naam accountantspraktijk)

....(Naam van teller)

 • 1 Beide kopjes kunnen worden gebruikt wanneer wordt geoordeeld dat de aanpassingen van toepassing zijn op een van de twee thema's. Bijvoorbeeld 'ons oordeel over de redelijkheid van de jaarrekening' en 'ons oordeel met beperking over de rechtmatigheid'.

 • 2 Voor scholen in de sector primair onderwijs die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben, vervangen door "openbare groep basisonderwijs scholen die geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben... (naam openbare groep)." In het geval van sectorale VO's kan onder "naam van de entiteit" worden verstaan ​​"naam van het bevoegd gezag".

 • 3 Vermeld, indien van toepassing:

  • artikel 125 lid 4 Wet op het basisonderwijs BES;

  • artikel 6.19, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020;

  • artikel 2.3.1 lid 4 Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

  • Paragraaf 5 van artikel 7 van de "Regeling Subsidies Professionele Centra voor Onderwijs en Zorg voor Kinderen".

 • 4 Vervang voor scholen in het basisonderwijs die geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid hebben of scholen in het secundair onderwijs "entiteitsbestuur" door "schoolbestuur".

 • 5 Deze tekst kan specifiek zijn. Voor controles van andere entiteiten dan OOB's of andere beursgenoteerde organisaties, of van andere posten dan jaarrekeningen voor algemene doeleinden, is de materialiteitsparagraaf optioneel.

 • 6 Deze tekst kan specifiek zijn. Als er geen sprake is van collegiale toetsing, kan deze paragraaf worden weggelaten. Voor controles van andere entiteiten dan OOB's of andere beursgenoteerde organisaties, of van andere posten dan jaarrekeningen voor algemene doeleinden, is het segment van de reikwijdte van de groepscontrole optioneel.

 • 7 Voor organen onder de WPO BES is dit Intern Toezicht of het Intern Toezichtorgaan (zoals beschreven in de artikelen 23, 24 en 25 van de WPO BES). Voor WVO 2020-instellingen is dit het Intern Toezicht of Intern Toezichtorgaan (zoals beschreven in WVO 2020 artikel 3.1 en 3.3). "Opdrachtgever" of "Raad van Toezicht" in de tekst van de accountantsverklaring dient te worden vervangen door "interne toezichthouder" of "interne toezichthouder".

 • 8 Deze tekst kan specifiek zijn. Voor controles van andere entiteiten dan organisaties van openbaar belang of andere beursgenoteerde organisaties, of voor andere posten dan jaarrekeningen voor algemene doeleinden, is paragraaf KAM optioneel. Indien de accountant ervoor kiest om deze paragraaf op te nemen, dient de accountant ook een paragraaf op te nemen over materialiteit en, indien van toepassing, een paragraaf over de reikwijdte van de groepscontrole.

 • 9 Deze paragraaf is optioneel en moet worden opgenomen als de auditor dit gepast acht (Norm 706.10)

 • 10 Bij het citeren van een bijlage met deze tekst mag de volgende tekst worden weggelaten. Referentievoorbeeld:

  Een uitgebreidere beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

 • 11 Deze paragraaf kan worden geschrapt als er geen groepsbeoordeling is zoals gedefinieerd in Standaard 600.

 • 12 Neem deze paragraaf op wanneer kernpunten van de controle worden geïdentificeerd in de controleverklaring. De kernpunten van de controle dienen te worden opgenomen in de controleverklaring bij de algemene jaarrekening van OOB en andere beursgenoteerde ondernemingen. Voor andere accounts is het opnemen van kernpunten optioneel.

 • 13 De kop van deze paragraaf, samen met de bijbehorende paragrafen, zijn voorbeelden van inleidende tekst die voldoet aan de vereisten van paragraaf 29C van ISA 700 met betrekking tot respectievelijk de continuïteitscontrolestrategie, de risicocontrolestrategie van fraude en de beschrijving van de kernpunten van de controle. Regel 701, paragraaf 11(b). Auditors kunnen het gepast achten om op een andere manier aan de bovenstaande vereisten te voldoen.

 • 14 OOB vereist voor boekjaren die beginnen op of na 15 december 2020. Niet-EIP wettelijke controles zijn vereist voor boekjaren die beginnen op of na 15 december 2021. Vroegtijdige toepassing wordt aangemoedigd. (Niet-verplichte opmerking voor onderwijsinstellingen)

 • 15 Als er een risico op fraude bestaat dat zou kunnen resulteren in een afwijking van materieel belang en de auditor vereist geen speciale zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de controle [zie ook Toepassing van ISA 701 en andere verklarende teksten, paragraaf 9(a), inclusief A21], zal de auditor Auditor kan ervoor kiezen om procedures en resultaten en/of observaties in verkorte vorm op te nemen. Wet- of regelgeving kan voorkomen dat het management of accountants informatie openbaar maakt. Wet- of regelgeving kan bijvoorbeeld uitdrukkelijk elke openbare communicatie verbieden die een negatieve invloed zou kunnen hebben op onderzoeken door bevoegde autoriteiten naar daadwerkelijke of vermoede schendingen, zoals zaken die verband houden met het witwassen van geld.

 • zestien Wettelijke controle vereist voor boekjaren die beginnen op of na 15 december 2021. Vroegtijdige toepassing wordt aanbevolen. (Niet-verplichte opmerking voor onderwijsinstellingen)

  Als er op dit moment geen twijfel bestaat over de omstandigheden genoemd in paragraaf 22 van Standaard 570 (aanzienlijke onzekerheid over continuïteit), en als er geen onzekerheid over continuïteit bestaat ("close call", zie Stap voor stap - Stapsgewijze planning continuïteitsrapportage, scenario 2.2). In het laatste geval is het logisch om het te omschrijven als een kernpunt van de controle. Zie ook Continuïteit Continuïteit en Stappenplan Continuïteitsrapportage (scenario 1 en 2.1) in de Leidraad Continuïteit NBA.

 • 17 Auditors kunnen ervoor kiezen om procedures en resultaten en/of observaties te beoordelen bij afwezigheid van gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel zouden kunnen doen ontstaan ​​over het vermogen van een entiteit om haar continuïteit te handhaven en die een hoge mate van aandacht van de auditor zouden vereisen bij het uitvoeren van de controle. verkorte vorm.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 02/07/2023

Views: 6149

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.