law.nl - Reglement - Reglement Loonheffing en Premielijst Verzekeringen 1990 (2023)

STRT. 19 januari 2004, ingangsdatum 31-01-2004, met terugwerkende kracht aanpassingen aan dit artikel. Deze wijziging is met terugwerkende kracht tot 01-01-2004.

1Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt de inhoudingsplichtige die de salarissen, bedoeld in het formulier, bedoeld in onderdeel i van artikel 2, heeft betaald, die geen gebruik maakt van de voordelen van de Wet bijstand aan zelfstandigen 2004 , herberekent de verschuldigde loonbelasting. voor dat kalenderjaar de werknemers- en sociale lasten, met inachtneming van het volgende.

2Bij de in het eerste lid bedoelde herberekening wordt rekening gehouden met de algemene heffingskortingen voor werknemers jonger dan 65 jaar. Voor werknemers van 65 jaar of ouder wordt bij deze herberekening rekening gehouden met de algemene heffingskorting en de seniorenkorting als de werknemer alleenstaande of alleenstaande ouder is op grond van de Arbeids- en Bijstandswet, plus een toeslag voor senioren. De heffingskorting is evenredig aan de tijd in het kalenderjaar dat de inhoudingsplichtige loon ontvangt.

3Het in het onderste deel van het tweede lid bepaalde bedrag verminderd met het bedrag van de heffingskorting, bedoeld in dat lid, voor zover daarmee rekening is gehouden bij de inhouding van de loonbelasting en premies volksverzekeringen van overige salarissen gedurende het jaar kalender. Wettelijke bijstandsuitkeringen verschuldigd. Voor de toepassing van de vorige zin worden de bepalingen van de wet toegepast die betrekking hebben op de beloning die niet is toe te rekenen aan een tijdvak van salaris waarover geen sociale zekerheidsuitkeringen zijn genoten en waarover geen loonheffing is ingehouden. volgens de formulieren, bedoeld in artikel 26, wordt bij de vaststelling van de loonbelasting en premies volksverzekeringen rekening gehouden met heffingskortingen. De Belastingdienst verstrekt de inhoudingsplichtige rekenregels waarmee de inhoudingsplichtige de hoogte van de in dit lid bedoelde heffingskorting kan bepalen.

4De verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen over het loon Zvw zijn gebaseerd op het loon in geld minus de loonbelasting en premies volksverzekeringen en inhoudingsplichtige. Volgens de Zorgverzekeringswet is het bedrag:

(L - H) × P - H, donde

L staat voor: loonberekening loonheffingen en premies volksverzekeringen;

Stelsel H: de heffingskorting bepaald onder in het tweede lid minus de heffingskorting bepaald onder in het derde lid, en

P is: werknemers jonger dan 65 jaar: 56,51%, werknemers van 65 jaar en ouder: 19,75%.

5De loonbelasting en premie volksverzekeringen over niet premieplichtig loon Zvw worden berekend over het loon in geld en bedragen na aftrek van de door de inhoudingsplichtige betaalde loonheffing:

(L - H) × R - H, donde

L staat voor: loonberekening loonheffingen en premies volksverzekeringen, en

voorstel H: de heffingskorting bepaald overeenkomstig het tweede lid, verminderd met de heffingskorting bepaald overeenkomstig het derde lid, verminderd met de heffingskorting die in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van het vierde lid, en

R is: werknemers jonger dan 65 jaar: 50,15%, werknemers van 65 jaar en ouder: 18,34%.

6Voor de toepassing van de leden 2, 4 en 5 wordt de werknemer die in een kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geacht die leeftijd te hebben bereikt op de eerste dag van de kalendermaand waarin de leeftijd daadwerkelijk is bereikt.

7De ingevolge het vorige lid herberekende loonbelasting en premies volksverzekeringen, verminderd met de in voorgaande jaren over de laatste salarisperiode ingehouden belastingen en premies volksverzekeringen.

8De overeenkomstig het zevende lid vastgestelde belastingen en verzekeringspremies worden betaald in december van het kalenderjaar.

STRT. 2004, 121, ingangsdatum 01-07-2004, met terugwerkende kracht wijzigingen in dit artikel. Deze wijziging is met terugwerkende kracht tot 01-01-2004.

1Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt de inhoudingsplichtige die de salarissen, bedoeld in het formulier, bedoeld in onderdeel i van artikel 2, heeft betaald, die geen gebruik maakt van de voordelen van de Wet bijstand aan zelfstandigen 2004 , herberekent de verschuldigde loonbelasting. voor dat kalenderjaar de werknemers- en sociale lasten, met inachtneming van het volgende.

2Bij de in het eerste lid bedoelde herberekening wordt rekening gehouden met de algemene heffingskortingen voor werknemers jonger dan 65 jaar. Voor werknemers van 65 jaar of ouder wordt bij deze herberekening rekening gehouden met de algemene heffingskorting en de seniorenkorting als de werknemer alleenstaande of alleenstaande ouder is op grond van de Arbeids- en Bijstandswet, plus een toeslag voor senioren. De heffingskorting is evenredig aan de tijd in het kalenderjaar dat de inhoudingsplichtige loon ontvangt.

3Het in het onderste deel van het tweede lid bepaalde bedrag verminderd met het bedrag van de heffingskorting, bedoeld in dat lid, voor zover daarmee rekening is gehouden bij de inhouding van de loonbelasting en premies volksverzekeringen van overige salarissen gedurende het jaar kalender. Wettelijke bijstandsuitkeringen verschuldigd. Voor de toepassing van de vorige zin worden de bepalingen van de wet toegepast die betrekking hebben op de beloning die niet is toe te rekenen aan een tijdvak van salaris waarover geen sociale zekerheidsuitkeringen zijn genoten en waarover geen loonheffing is ingehouden. volgens de formulieren, bedoeld in artikel 26, wordt bij de vaststelling van de loonbelasting en premies volksverzekeringen rekening gehouden met heffingskortingen. De Belastingdienst verstrekt de inhoudingsplichtige rekenregels waarmee de inhoudingsplichtige de hoogte van de in dit lid bedoelde heffingskorting kan bepalen.

4De verschuldigde loonbelasting en premies volksverzekeringen over het loon Zvw zijn gebaseerd op het loon in geld minus de loonbelasting en premies volksverzekeringen en inhoudingsplichtige. Volgens de Zorgverzekeringswet is het bedrag:

(L - H) × P - H, donde

L staat voor: loonberekening loonheffingen en premies volksverzekeringen;

Stelsel H: de heffingskorting bepaald onder in het tweede lid minus de heffingskorting bepaald onder in het derde lid, en

P is: werknemers jonger dan 65 jaar: 56,91%, werknemers van 65 jaar en ouder: 19,97%.

5De loonbelasting en premie volksverzekeringen over niet premieplichtig loon Zvw worden berekend over het loon in geld en bedragen na aftrek van de door de inhoudingsplichtige betaalde loonheffing:

(L - H) × R - H, donde

L staat voor: loonberekening loonheffingen en premies volksverzekeringen, en

voorstel H: de heffingskorting bepaald overeenkomstig het tweede lid, verminderd met de heffingskorting bepaald overeenkomstig het derde lid, verminderd met de heffingskorting die in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van het vierde lid, en

R is: werknemers jonger dan 65 jaar: 50,49%, werknemers van 65 jaar en ouder: 18,55%.

6Voor de toepassing van de leden 2, 4 en 5 wordt de werknemer die in een kalenderjaar de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geacht die leeftijd te hebben bereikt op de eerste dag van de kalendermaand waarin de leeftijd daadwerkelijk is bereikt.

7De ingevolge het vorige lid herberekende loonbelasting en premies volksverzekeringen, verminderd met de in voorgaande jaren over de laatste salarisperiode ingehouden belastingen en premies volksverzekeringen.

8De overeenkomstig het zevende lid vastgestelde belastingen en verzekeringspremies worden betaald in december van het kalenderjaar.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 11/06/2023

Views: 6131

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.